Definities

 1. Youshopping VOF, ook handelend onder de naam CampinOutdoor en gevestigd te Amsterdam, onder KvKnr 82826358.
 2. Klant: degene met wie Youshopping VOF een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Youshopping VOF en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Youshopping.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 4. Voordat de offerte/bestelling/overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 5. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 2. Producten

 1. Youshopping verkoopt outdoor meubels en accessoires via webshop op campinoutdoor.nl , per social media en zijn vanuit een fysieke showroom te bezichtigen aan de:

  Pieter Lieftinckweg 24
  1505 HX Zaandam

 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending of bezorging;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • Alvorens de offerte word verstuurd, wordt de consument voorzien van een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

Artikel 3. Betalingen

 1. De (totale) prijs inclusief BTW van de producten staan in onze webshop en fysieke showroom aangegeven. Nadat de producten zijn besteld worden de prijzen daarvan niet verhoogd.
 2. U kunt in onze webshop betalen met Ideal, Paypal en creditcard.

Artikel 4. Leveringen

 1. U kunt het product in Amsterdam, op het adres

  Pieter Lieftinckweg 24
  1505 HX Zaandam

  afhalen of laten bezorgen. Meer informatie kunt u vinden bij Verzending & Retouren.
 2. Bestelde goederen worden enkel bezorgd. Wij leveren uw producten af op het adres dat u bij de bestelling als bezorgadres hebt opgegeven.
 3. De leveringstermijnen in de bevestiging van de bestelling zijn indicatief. Wij doen ons best om de bestelling snel te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte. Wij garanderen dat u de bestelling uiterlijk 5 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt, meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) uit te kiezen.

Artikel 5. Wijziging leveringsdatum

 1. U kunt de geplande leveringsdatum wijzigen via info@campinoutdoor.com

Artikel 6. Retour

 1. Als u als consument een voorraad artikel of een standaard afmeting via de webshop heeft besteld, mag u het product binnen 14 dagen nadat u het hebt ontvangen, terugsturen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@campinoutdoor.com . Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product. U mag het product alleen gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden. U dient dus altijd het product in de originele, niet beschadigde verpakking te retourneren.

Artikel 7. Garanties

 1. Youshopping garandeert dat de producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die op het moment van levering worden gesteld. Klachten over materiaal- of productiefouten worden uiteraard in behandeling genomen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van de producten gaat pas over op u, nadat het gehele bedrag door u is voldaan.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor verkeerde productinformatie op de website dan wel de schade die veroorzaakt is door gebruik van het product. Dit geldt niet als de schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.
 2. Bij gebruik van het product buiten Nederland, dient u zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor gebruik in het betreffende land en of de producten voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrecht

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 11. Overmacht

 1. Youshopping hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Youshopping kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan drie maanden mogen beide partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

Artikel 12. Klachtenregeling

 1. Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar  info@campinoutdoor.com. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 5 dagen nadat wij uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 5 dagen een bevestiging van uw klacht en laten wij weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als wij de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een verschil dat valt onder de geschillenregeling.
 2. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig en op tijd is gemeld, dan zal Youshopping de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door u vervangen, herstellen of vergoeden. Als u een klacht later meldt dan twee maanden na levering, komt u geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 13. Geschillenregeling

 1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. In het geval van een verschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.

Algemene Voorwaarden, Youshopping / CampinOutdoor 2022